Pogoji

Pogoji Poslovanja

Naslednji dokument opisuje pogoje uporabe spletnega mesta MAKE.ID. Pred uporabo katere koli storitve MAKE.ID morate prebrati, razumeti in se strinjati s temi pogoji. Stolpec na desni vsebuje kratko razlago pogojev uporabe in ni pravno zavezujoč.

 


 

1. Splošne določbe

(1) Tako končni potrošniki kot poslovni subjekti veljajo za stranke po teh pogojih. 

(2) Ti pogoji se bodo uporabljali za celoten poslovni odnos med stranko in www.make.id. Za lastnike podjetij veljajo za vsa prihodnja poslovna razmerja, tudi če znova ni izrecno dogovorjeno; različica v času pogodbe je veljavna in veljavna.

 

OSNOVNO, Ti pogoji bodo uredili vse dejavnosti naših storitev tukaj.


2. Izdelki

(1) Ponujeni izdelki so grafični in tiskani materiali "kartice", ki so dejansko vzorec ali novost, ki se ne sme uporabljati v javnem prometu. Nimajo uradnega statusa in nimajo uradnih dokumentov. Prav tako ne prenesejo nobenih pravic ali privilegijev imetniku. Karte same ne vidijo kot nekakšen dokaz. 

(2) Kartice niso uradne in se ne razumejo kot kopije / ponaredki ali za kakršne koli uporabe ali poskuse procesov, kot v primeru obstoječe, izvirne uradne kartice. 

(3) Zloraba te kartice je nezakonita, ne glede na to, ali je zaradi netočnega zastopanja, goljufije, zlorabe v javnosti ali drugih. Če se odločite narediti nekaj drugega kot prvotni namen pridobivanja teh novosti, morate upoštevati, da lahko prekršite zakonodajo.

 

OSNOVNO, Imamo odlične izdelke, vendar nimajo uradnega statusa kot taki.


3. Dolžnosti strank

(1) MAKE.ID nikakor ne odgovarja za kakršno koli (neposredno, posredno, naključno, posebno, tipično, posledično) izgubo ali škodo, povzročeno z uporabo teh kartic. V dvomih stranka povrne vso lastno škodo in odgovornosti tretjih oseb. 

(2) Naročnik mora pred nakupom kartice pri nas preveriti, ali je posedovanje in uporaba teh vnaprej izdelanih predlog kartic dovoljeno na iskanem območju. Z nakupom naših vnaprej izdelanih kartic stranka potrdi, da je posedovanje te kartice dovoljeno v ustrezni državi, podjetju ali organizaciji.

(3) Razkritje lažnih, goljufivih podatkov je lahko nezakonito. Predvsem je to, kar pomeni mišljenje, uporaba kart MAKE.ID kot dokaz o starosti ali statusu odkritja (tudi z napačnimi podatki) za nezakonite namene.

 

OSNOVNO, Na svojem območju ali organizaciji se morate prepričati, da se lahko uporabljajo te vnaprej izdelane predloge.


4. Sklenitev pogodbe

(1) Izdelki in storitve, navedeni v tej spletni trgovini, niso zavezujoče ponudbe; gre prej za povabilo stranki k oddaji zavezujoče ponudbe na MAKE.ID z oddajo naročila. 

(2) Naročnik s predložitvijo podatkov o naročilu na koncu naročila odda zavezujoče naročilo za artikle v virtualni nakupovalni košarici www.make.id, ki bo potrdilo prejem naročila takoj. Ta potrditev prejema ne pomeni sprejema naročila; vendar je lahko povezano z izjavo o sprejetju. 

(3) www.make.id je upravičen sprejeti pogodbeno ponudbo (naročilo) stranke v sedmih delovnih dneh od prejema. Sprejem se lahko izjavi bodisi z izrecnim sporočanjem bodisi z dostavo blaga. 

(4) www.make.id ima pravico omejiti naročilo na znesek gospodinjstva. Poleg tega so rezervirane morebitne spremembe, kot so vsebina, oblika ali barva - v obsegu, ki je ustrezen za stranko. 

(5) Za končno pogodbo velja dobava ne ali delno, v primeru napačne ali nepravilne dostave s strani dobaviteljev - to pomeni, da www.make.id ne prevzema nobenega tveganja. Odgovornost za naklep in malomarnost v skladu s § 9 teh pogojev poslovanja ostane nespremenjena. V primeru nerazpoložljivosti ali le delne razpoložljivosti storitev bo www.make.id takoj obvestil stranko; v primeru odstopa s strani stranke bo že izvršeno plačilo vrnjeno takoj, če storitev še ni bila uvedena.

 

OSNOVNO, Postavljate trdno naročilo. Po izdelavi kartice ne morete dobiti vračila.


5. Umik

(1) Na splošno imajo potrošniki pravico do odstopa od nakupa predmetov. V obravnavanem primeru pa v skladu s § 312 d, par. 4 BGB (nemški civilni zakonik) se pravica do odstopa ne uporablja, ker je predmet pogodbe o dobavi blaga, ki se proizvaja v skladu s specifikacijami strank in je jasno prilagojeno osebnim potrebam.

 

OSNOVNO, Izročenega naročila ne morete preklicati, ker ne moremo preprodati prilagojene kartice.


6. Cene in dostava

(1) Vse cene, navedene v spletni trgovini, so skupne cene. Vključujejo že vse cenovne komponente, zlasti prometni davek. 

(2) Če ni drugače dogovorjeno, cene ne vključujejo embalaže, tovora, poštnine ali zavarovanja. Zato lahko za odpremo naročenih izdelkov nastanejo dodatni stroški pošiljanja; stranke bodo izrecno obveščene o znesku.

 

OSNOVNO, Ni skritih dodatnih stroškov in pred oddajo naročila boste videli vse končne cene.


7. Politika pošiljanja

(1) Razen če je bila izrecno dogovorjena izjema, bo blago dostavljeno šele po končanem plačilu - to pomeni, da bo dostava potekala šele po plačilu. 

(2) Delne dobave so dovoljene, če je to primerno za kupca. 

(3) Za podjetja obstaja tveganje naključne izgube ali naključnega poslabšanja prodanega blaga s prenosom k sebi ali osebi, ki je pooblaščena za njegovo sprejemanje, pri nakupu po pošti je tveganje lahko z dostavo blago ustrezni prevozni osebi. Za potrošnike je tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja prodane vedno s predajo blaga potrošniku, ne glede na to, ali je kupec v neskladju s sprejemom.

 

OSNOVNO, Vse izdelke pošljemo takoj po prejemu plačila.


8. Plačilo

(1) V primeru plačila z bančnim nakazilom ali gotovinskim plačilom je treba priglašenemu bančnemu računu predložiti polno ime in številko namena / naročila. 

(2) Stranka je upravičena do pobota le, če je njena nasprotna tožba zakonito določena ali sprejeta s strani www.make.id. Stranka lahko svoje pravice do pridržanja izpolni le, če nasprotni zahtevek temelji na isti pogodbi.

 

OSNOVNO, Če želite ustrezno plačati bančno žico, morate predložiti svojo številko naročila.


9. Zadrževanje naslova

(1) Za potrošnike www.make.id ohranja lastništvo prodanega blaga (pogojno blago), dokler ni v celoti plačano kupnine. Za podjetja www.make.id vztraja pri celotnem plačilu vseh terjatev iz tekočega poslovnega razmerja. 

(2) Stranka je dolžna skrbno ravnati z izdelkom med zadržanjem lastninske pravice. 

(3) Med zadržanjem lastninske pravice mora kupec tretjemu omogočiti dostop do tega blaga prodajalcu - na primer v primeru zasega - in obvestiti prodajalca o kakršni koli škodi ali uničenju blaga in zagotoviti vse informacije in dokumente, ki so potrebni za zaščito pravic lastnika. O tuji lastnini je treba obvestiti izvršilce ali tretje osebe. Stranka mora obvestiti o spremembi lastništva blaga in o spremembi stalnega prebivališča. 

(4) Ob kršitvi pogodbe s strani stranke - zlasti zaradi zamude pri plačilu ali v primeru kršitve dolžnosti iz odstavkov (2) in (3) te določbe - ima www.make.id pravico odpovedati pogodbo in povrniti blago.

 

OSNOVNO, V primeru neuspešnega plačila lahko vračamo dobavljene predmete.


10. Garancija in jamstvo

(1) Samo predstavitev vsakega izdelka na spletni strani je treba obravnavati kot čisti opis storitve in nikakor kot jamstvo za kakovost izdelkov. Garancijske izjave tretjih oseb, kot so garancije proizvajalcev, ostanejo nespremenjene. 

(2) V skladu z zakonskimi določili lahko kupec zahteva nadaljnjo izpolnitev le, če je dobavljeno blago z napako. Stranka ima na izbiro, ali bo nadaljnjo izpolnitev izvedla s popravilom ali zamenjavo. Vendar www.make.id ostaja upravičen zavrniti vrsto izpolnitve, če gre za nesorazmerne stroške, medtem ko druga vrsta pravnega sredstva nima bistvenih pomanjkljivosti za kupca. 

(3) Stranka ne sme neposredno odstraniti sedanje pomanjkljivosti ali jo odstraniti s strani tretje osebe (samo-izvedba); morebitni nastali stroški ne bodo povrnjeni. 

(4) Če kasnejše uspešnost ne uspe, lahko stranka po svoji presoji v skladu z zakonskimi določili zmanjša plačilo (zmanjšanje), prekliče pogodbo (umik), povračilo odškodnine ali dobi povrnjene stroške. Če kupec zahteva odškodninske zahtevke brez zamude, veljajo omejitve odgovornosti oddelka 9 teh Pogojev. 

(5) Zastaralni rok za pravice stranke zaradi napak kupljenega blaga znaša dve leti od dobave blaga za potrošnike in podjetja do enega leta od datuma dobave. Povezava s temi omejitvami se ne uporablja, razen če je www.make.id odgovoren v oddelku 9 teh Pogojev ali se nanaša na resnično pravico tretje osebe, zaradi katere se lahko zahteva predaja dobavnice.

 

OSNOVNO, V primeru, da smo vam po nesreči poslali napačen predmet, ga bomo zamenjali. Ampak ne, ko jo sam poškodujete.


11. Odgovornost

(1) Zaradi zakonskih zahtev je www.make.id v celoti odgovoren za škodo, ki je posledica poškodbe življenja, okončin ali zdravja zaradi namerne ali malomarne kršitve dolžnosti s strani njenih pravnih zastopnikov ali njenih pomočnikov in druge škode na podlagi namerno ali skrajno malomarno kršitev dolžnosti in goljufiv namen s strani njenih zakonitih zastopnikov ali zastopnikov. Poleg tega je www.make.id v celoti odgovoren za škodo, ki jo zajema odgovornost v skladu z zavezujočimi zakonskimi določbami, kot je nemški zakon o odgovornosti za izdelke. 

(2) www.make.id je odgovoren za škodo, povzročeno iz preproste malomarnosti, kolikor gre za kršitev pogodbenih obveznosti, kjer je izpolnitev namena pogodbe še posebej pomembna (kardinalne obveznosti); medtem ko je odgovornost omejena na predvidljivo, tipično, neposredno povprečno škodo.

(3) V primeru nekoliko malomarnih kršitev manjših pogodbenih obveznosti www.make.id ne odgovarja podjetjem; do potrošnikov je odgovornost v teh primerih omejena na predvidljivo, tipično, neposredno povprečno škodo. 

(4) Kakršna koli nadaljnja odgovornost - ne glede na pravno naravo uveljavljenega zahtevka - je izključena.

 

OSNOVNO, Nismo odgovorni za vse, kar delate z našimi izdelki.


12. Končne določbe

(1) Uporablja se pravo Zvezne republike Nemčije. Za potrošnike, ki ne sklenejo pogodbe za poklicne ali komercialne namene, je ta izbira prava veljavna le, če podeljena zaščita ni odvzeta z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče. 

(2) Določbe Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (KISG) se ne uporabljajo. 

(3) Če so katere koli določbe pogodbe z naročnikom, vključno s temi pogoji, v celoti ali delno neveljavne ali če sporazumi vsebujejo vrzel, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. V takih primerih se stranke zavežejo, da bodo v celoti ali delno neučinkovito nadomestile z učinkovito določbo, katere gospodarski uspeh je najbližji neučinkovitemu določilu. 

(4) Pristojnost za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je Hamburg.

 

OSNOVNO, Vsa pravna vprašanja se lahko obravnavajo na podlagi nemškega prava.

Ti pogoji storitve veljajo od 01. avgusta 2017.