Pogoji

Pogoji poslovanja

Naslednji dokument opisuje pogoje uporabe spletne strani MAKE.ID. Pred uporabo katerega koli od storitev MAKE.ID morate prebrati, razumeti in se strinjati s temi pogoji. V stolpcu na desni je kratka razlaga pogojev uporabe in ni pravno zavezujoča.


1. Splošne določbe

(1) Tako končni potrošniki kot poslovni subjekti veljajo za stranke po teh pogojih.

(2) Ti pogoji in pogoji veljajo za celoten poslovni odnos med stranko in www.make.id. Uporabljajo se za lastnike podjetij za vse prihodnje poslovne odnose, tudi če niso izrecno dogovorjene; različica v času pogodbe je veljavna in veljavna.

OSNOVNO, Ti pogoji bodo uredili vse dejavnosti naših storitev tukaj.


2. Izdelki

(1) Ponujeni izdelki so grafični in tiskani materiali "kartice", ki so dejansko vzorec ali novost, ki se ne sme uporabljati v javnem prometu. Nimajo uradnega statusa in nimajo uradnih dokumentov. Prav tako ne prenesejo nobenih pravic ali privilegijev imetniku. Karte same ne vidijo kot nekakšen dokaz.

(2) Kartice niso uradne in se ne razumejo kot kopije / ponaredki ali za kakršne koli uporabe ali poskuse procesov, kot v primeru obstoječe, izvirne uradne kartice.

(3) Zloraba te kartice je nezakonita, ne glede na to, ali je zaradi netočnega zastopanja, goljufije, zlorabe v javnosti ali drugih. Če se odločite narediti nekaj drugega kot prvotni namen pridobivanja teh novosti, morate upoštevati, da lahko prekršite zakonodajo.

OSNOVNO, Imamo odlične izdelke, vendar nimajo uradnega statusa kot takega.


3. Dolžnosti strank

(1) MAKE.ID nikakor ni odgovoren za kakršne koli (neposredne, posredne, naključne, posebne, značilne, posledične) izgube ali škodo zaradi uporabe teh kartic. V primeru dvoma, stranka odškodnini za vso lastno škodo in odgovornosti tretjih oseb.

(2) Stranka je odgovorna, da preveri, ali je posedovanje in uporaba teh vnaprej izdelanih kartic dovoljena na želenem območju, preden kupite kartico pri nas. Z nakupom naših vnaprej izdelanih kartic stranka potrdi, da je posedovanje te kartice dovoljeno v ustrezni državi, podjetju ali organizaciji.

(3) Razkritje lažnih, goljufivih podatkov je lahko nezakonito. Predvsem je to, kar pomeni mišljenje, uporaba kart MAKE.ID kot dokaz o starosti ali statusu odkritja (tudi z napačnimi podatki) za nezakonite namene.

OSNOVNO, Na svojem območju ali organizaciji se morate prepričati, da se lahko uporabljajo te vnaprej izdelane predloge.


4. Sklenitev pogodbe

(1) Izdelki in storitve, navedene v tej spletni trgovini, ne predstavljajo zavezujočih ponudb; to je precej povabilo naročniku za predložitev zavezujoče ponudbe za MAKE.ID z oddajo naročila.

(2) S pošiljanjem podatkov o naročilu na koncu naročilnega postopka naročnik izdaja zavezujočo naročilo za elemente v virtualni nakupovalni košarici www.make.id, bo potrdil prejem naloga takoj. Ta potrditev prejema ne pomeni sprejetja naročila; vendar je lahko povezana z izjavo o sprejetju.

(3) www.make.id ima pravico sprejeti ponudbo pogodbe (naročila) stranke v sedmih delovnih dneh po prejemu. Sprejemljivost se lahko razglasi bodisi z izrecno komunikacijo ali dostavo blaga.

(4) www.make.id ima pravico omejiti naročilo na znesek gospodinjstva. Poleg tega so rezervirane morebitne spremembe, kot so vsebina, oblika ali barva - v obsegu, ki je ustrezen za stranko.

(5) Končna pogodba je v primeru nepravilne ali neprimerne dostave dobaviteljev, ki ni delna ali delna, to pomeni, da www.make.id ne prevzema nobenega tveganja. Odgovornost za namen in malomarnost v skladu s § 9 teh pogojev in pogojev ostane nespremenjena. V primeru nedostopnosti ali samo delne dostopnosti storitev www.make.id bo takoj obvestil stranko; v primeru umika s strani stranke, se že izvršeno plačilo vrne takoj, če storitev še ni bila sprožena.

OSNOVNO, Postavljate trdno naročilo. Po izdelavi kartice ne morete dobiti vračila.


5. Umik

(1) Na splošno imajo potrošniki pravico do odstopa od nakupa predmetov. V obravnavanem primeru pa v skladu s § 312 d, par. 4 BGB (nemški civilni zakonik) se pravica do odstopa ne uporablja, ker je predmet pogodbe o dobavi blaga, ki se proizvaja v skladu s specifikacijami strank in je jasno prilagojeno osebnim potrebam.

OSNOVNO, Izročenega naročila ne morete preklicati, ker ne moremo preprodati prilagojene kartice.


6. Cene in dostava

(1) Vse cene, navedene v spletni trgovini, so skupne cene. Vključujejo že vse cenovne komponente, zlasti prometni davek.

(2) Če ni drugače dogovorjeno, cene ne vključujejo embalaže, tovora, poštnine ali zavarovanja. Zato lahko za odpremo naročenih izdelkov nastanejo dodatni stroški pošiljanja; stranke bodo izrecno obveščene o znesku.

OSNOVNO, Ni skritih dodatnih stroškov in pred oddajo naročila boste videli vse končne cene.


7. Politika pošiljanja

(1) Razen če je bila izrecno dogovorjena izjema, bo blago dostavljeno šele po končanem plačilu - to pomeni, da bo dostava potekala šele po plačilu.

(2) Delne dobave so dovoljene, če je to primerno za kupca.

(3) Za podjetja obstaja tveganje naključne izgube ali naključnega poslabšanja prodanega blaga s prenosom k sebi ali osebi, ki je pooblaščena za njegovo sprejemanje, pri nakupu po pošti je tveganje lahko z dostavo blago ustrezni prevozni osebi. Za potrošnike je tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja prodane vedno s predajo blaga potrošniku, ne glede na to, ali je kupec v neskladju s sprejemom.

OSNOVNO, Vse izdelke pošljemo takoj po prejemu plačila.


8. Plačilo

(1) V primeru plačila z bančnim nakazilom ali gotovinskim plačilom je treba priglašenemu bančnemu računu predložiti polno ime in številko namena / naročila.

(2) Odjemalec ima pravico pobotati samo, če so bile njegove nasprotne tožbe zakonsko uveljavljene ali sprejete s strani www.make.id. Stranka lahko izvaja svoje pravice do zadržanja le, če nasprotna tožba temelji na isti pogodbi.

OSNOVNO, Če želite ustrezno plačati bančno žico, morate predložiti svojo številko naročila.


9. Zadrževanje naslova

(1) Za potrošnike, www.make.id obdrži lastništvo nad prodanim blagom (pogojno blago), dokler ni opravljeno polno plačilo nakupne cene. Za podjetja www.make.id vztraja pri popolnem plačilu vseh terjatev iz tekočega poslovnega odnosa.

(2) Stranka je dolžna skrbno ravnati z izdelkom med zadržanjem lastninske pravice.

(3) Med zadržanjem lastninske pravice mora kupec tretjemu omogočiti dostop do tega blaga prodajalcu - na primer v primeru zasega - in obvestiti prodajalca o kakršni koli škodi ali uničenju blaga in zagotoviti vse informacije in dokumente, ki so potrebni za zaščito pravic lastnika. O tuji lastnini je treba obvestiti izvršilce ali tretje osebe. Stranka mora obvestiti o spremembi lastništva blaga in o spremembi stalnega prebivališča.

(4) Ob kršitvi pogodbe s strani naročnika - zlasti neplačila v plačilu ali v primeru kršitve dajatve po odstavku (2) in (3) te določbe - www.make.id ima pravico odpovedati pogodbo in vračilo blaga.

OSNOVNO, V primeru neuspešnega plačila lahko vračamo dobavljene predmete.


10. Garancija in jamstvo

(1) Samo predstavitev vsakega izdelka na spletni strani je treba obravnavati kot čisti opis storitve in nikakor kot jamstvo za kakovost izdelkov. Garancijske izjave tretjih oseb, kot so garancije proizvajalcev, ostanejo nespremenjene.

(2) V skladu z zakonskimi določili lahko kupec zahteva le naknadno izpolnitev, če je dobavljeno blago poškodovano. Stranka ima izbiro, ali se naknadno izpolnjevanje izvede s popravilom ali zamenjavo. Toda www.make.id ostaja upravičen zavrniti vrsto izpolnjevanja, če gre za nesorazmerne stroške, medtem ko druga vrsta pravnih sredstev brez kakršnih koli znatnih pomanjkljivosti za stranko.

(3) Stranka ne sme neposredno odstraniti sedanje pomanjkljivosti ali jo odstraniti s strani tretje osebe (samo-izvedba); morebitni nastali stroški ne bodo povrnjeni.

(4) Če kasnejše uspešnost ne uspe, lahko stranka po svoji presoji v skladu z zakonskimi določili zmanjša plačilo (zmanjšanje), prekliče pogodbo (umik), povračilo odškodnine ali dobi povrnjene stroške. Če kupec zahteva odškodninske zahtevke brez zamude, veljajo omejitve odgovornosti oddelka 9 teh Pogojev.

(5) Zastaralni rok za pravice stranke zaradi napak kupljenega blaga znaša dve leti od dobave blaga za potrošnike in podjetja do enega leta od datuma dobave. Povezava s temi omejitvami se ne uporablja, razen če je www.make.id odgovoren v oddelku 9 teh Pogojev ali se nanaša na resnično pravico tretje osebe, zaradi katere se lahko zahteva predaja dobavnice.

OSNOVNO, V primeru, da smo vam po nesreči poslali napačen predmet, ga bomo zamenjali. Ampak ne, ko jo sam poškodujete.


11. Odgovornost

(1) Zaradi zakonskih zahtev www.make.id je v celoti odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi poškodbe življenja, okvare ali zdravja, ki temelji na naklepnem ali malomarnem kršenju dolžnosti, njegovih pravnih zastopnikov ali njegovih pomočnikov in druge škode, ki temelji na namerno ali grobo malomarno kršitev dolžnosti in goljufivega namena s strani njenih, njegovih pravnih zastopnikov ali zastopnikov. Poleg tega je www.make.id v celoti odgovoren za škodo, ki jo krije odgovornost v skladu z zavezujočimi pravnimi določbami, kot je nemški zakon o odgovornosti za izdelke.

(2) www.make.id je odgovoren za škodo, ki jo povzroči preprosta malomarnost, če malomarnost zadeva kršenje pogodbenih obveznosti, če je izpolnjevanje namena naročila še posebej pomembno (kardinalne obveznosti); medtem ko je odgovornost omejena na predvidljivo, tipično, neposredno povprečno škodo.

(3) V primeru malomarnih kršitev manjših pogodbenih obveznosti www.make.id ni odgovoren za podjetja; za potrošnike, je odgovornost v teh primerih omejena na predvidljivo, tipično, neposredno povprečno škodo.

(4) Kakršna koli nadaljnja odgovornost - ne glede na pravno naravo uveljavljenega zahtevka - je izključena.

OSNOVNO, Nismo odgovorni za vse, kar delate z našimi izdelki.


12. Končne določbe

(1) Uporablja se pravo Zvezne republike Nemčije. Za potrošnike, ki ne sklenejo pogodbe za poklicne ali komercialne namene, je ta izbira prava veljavna le, če podeljena zaščita ni odvzeta z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

(2) Določbe Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (KISG) se ne uporabljajo.

(3) Če so katere koli določbe pogodbe z naročnikom, vključno s temi pogoji, v celoti ali delno neveljavne ali če sporazumi vsebujejo vrzel, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. V takih primerih se stranke zavežejo, da bodo v celoti ali delno neučinkovito nadomestile z učinkovito določbo, katere gospodarski uspeh je najbližji neučinkovitemu določilu.

(4) Pristojnost za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je Hamburg.

OSNOVNO, Vsa pravna vprašanja se lahko obravnavajo na podlagi nemškega prava.

Ti pogoji storitve veljajo od avgusta 01, 2017.